Utbildning

Hur lång är utbildningen?

För att bli pastor i Equmeniakyrkan ska man normalt läsa teologi i fyra år vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS). Antagningsnämnden har möjlighet att i speciella fall besluta om särskild studiegång. Det kan gälla personer som har svårt att läsa i fyra år pga ålder, familj, tidigare yrkesutbildning etc. Långvarigt församlingsengagemang i Equmeniakyrkan, livserfarenhet och mångårig yrkeserfarenhet kan efter särskild prövning ge en något förkortad utbildning.

Vad ingår i utbildningen?

Det finns ett intressant och omfattande dokument om den pastorsutbildning som THS erbjuder. Beslut om innehåll och inriktning har förankrats i Equmeniakyrkan, i utbildningsrådet där THS och Equmeniakyrkan är representerade, samt i högskolans lärarkollegium. Dokumentet visar inte bara de akademiska kurserna, utan hela utbildningens bredd.

Du kan hämta hem den senaste versionen av dokumentet i pdf-fil här:

Past utb april 18

Är man automatiskt antagen på THS om man blivit antagen som pastorskandidat?

Nej, man måste också ansöka till THS, vilket görs via antagning.se. THS primära uppgift är att utbilda pastorer för Equmeniakyrkan. Har man behörighet att läsa teologi på THS blir man därför antagen. Behörigheten som krävs är den vanliga grundläggande behörigheten som krävs för högskolestudier.

Kan jag läsa i t ex Uppsala eller Lund istället för på THS?

Utbildningen på THS är inte likvärdig med den i t ex Uppsala eller Lund, på ALT eller Johannelund. Equmeniakyrkan har inget pastoralinstitut som Svenska kyrkan, utan den pastorala formationen sker parallellt med de akademiska studierna under alla fyra åren. Men även när det gäller de poänggivande kurserna finns det mycket på THS som man inte kan få på en annan högskola. Det gäller framför allt kurserna i praktisk teologi, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och speciella kurser om Equmeniakyrkan.

Om man påbörjat en religionsvetenskaplig eller teologisk utbildning någon annanstans än på THS försöker vi hitta en lösning där man inte behöver läsa om allting. Men har man för avsikt att bli pastor i Equmeniakyrkan kan man inte själv välja att t ex läsa två år på någon annan högskola och de två sista åren på THS.

Andra högskolors utbildning är ofta så annorlunda i sitt upplägg att det blir schematekniska svårigheter när man flyttar över till THS. Utrymmet för fritt valda kurser krymper och i flera fall har det inneburit ett års längre utbildning än om man läste på THS redan från början.

Till detta kommer att man som blivande pastor behöver träffa personer i samma situation och formas tillsammans genom samtal i gemensamma samlingar. Att vara pastor är ofta ett ganska ensamt yrke, och det är viktigt att det formas sociala nätverk redan under utbildningen.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.