Publicerat 

Diakon i Equmeniakyrkan

Diakon i Equmeniakyrkan

Diakon är ett grekiskt ord som betyder tjänare. Diakonen har det arbetsledande ansvaret för församlingens diakoni. Diakonens uppdrag är att synliggöra dessa frågor i församlingen och inspirera medlemmar att bli delaktiga i uppdraget. En diakon kan vara anställd som församlingsföreståndare. En diakon kan också ha anställning i en organisation som på kyrkans uppdrag arbetar för utsatta människor. I kyrkan handlar diakoni om en tro som inte bara är ord utan också handling.

Diakonalt arbete innebär möte med människor i olika utsatta situationer. Arbetsuppgifterna varierar allteftersom behoven skiftar. Det kan vara att stödja människor genom samtal och själavård, uppmärksamma sociala orättvisor och brister i samhället och bedriva påverkansarbete. I församlingen kan en diakon t.ex. arbeta med barn och unga, asylsökande, språkcafé, äldre och sjuka.  Diakonen har ofta ett stort kontaktnät med socialtjänst, skola, arbetsförmedling, vårdcentral, ideella organisationer osv.  Allteftersom behoven i samhället ändras så ändras även diakonens uppgifter och det är av största vikt att våra församlingsdiakoner möter de behov som finns i samhället idag och kan vara de spjutspetsar som de är tänkta att vara, allt för att nå ut med budskapet om Guds kärlek.

Du som vill bli diakon i Equmeniakyrkan ansöker om detta till en antagningsnämnd inom kyrkan. I samtal med representanter för antagningsnämnden prövas kallelse och lämplighet för uppgiften. Blanketten kan beställas hos Equmeniakyrkan, Antagningsnämnden, Box 14038, 167 14 Bromma. Tfn 08-580 032 12. E-post: info@equmeniakyrkan.se

Den sökande kallas till Equmeniakyrkans kansli där tre olika personer gör intervjuer. Dessutom skall den sökande ha ett personligt samtal med en regional kyrkoledare före antagningen.

Man kan ansöka före, under eller efter den diakonala utbildningen men vi rekommenderar att man söker innan själva utbildningen börjar.

Om du har frågor om diakoni, diakonutbildning och antagningsnämnd kan du vända dig till Marie Lindholm som arbetar med rekrytering och utbildning av diakoner i Equmeniakyrkan. E-post: marie.lindholm@equmeniakyrkan.se. Tfn 08-580 031 83. Om du vill läsa mer om diakoni och om att utbilda sig till diakon hänvisar vi till Bomma folkhögskolas hemsida www.brommafolkhogskola.se