Personer i ring - internationellt

Missionär i Equmeniakyrkan

Missionärens uppgift är gränsöverskridande för att, i ord och handling, dela budskapet om Jesus Kristus. Sändandet av missionärer var en av de första och viktigaste uppgifterna i 1800-talets frikyrkorörelser. Som en följd av missionärernas arbete bildades församlingar och livskraftiga systerkyrkor på olika håll i världen.

Det internationella missionsarbetet präglas idag mer av ömsesidighet och samarbete än under pionjärtiden. Idag går missionsarbetet åt flera håll – vi har ett antal missionärer från andra länder i Sverige. Även nu behövs missionärer för arbete som pastorer, själavårdare, ungdomsledare, lärare, administratörer, inom hälsovård och praktiskt arbete av olika slag. Oavsett vad arbetsuppgiften är så är den till systerkyrkors och samarbetsorganisationers tjänst för att fullgöra det gränsöverskridande uppdraget som getts åt den kristna församlingen. I missionärens uppdrag ingår även att föra hem erfarenheter till arbetet i Sverige.

I samtal med ansvariga personer i Equmeniakyrkan prövas kallelsen och lämpligheten för uppgiften. Den kan gälla både en tidsbegränsad tjänst i en särskild uppgift som missionsarbetare och viljan att gå in i en längre tjänst som missionär. För information om möjligheter till missionsarbete, kontakta Gerard Willemsen som är Equmeniakyrkans koordinator för Internationella relationer.

Utbildning

Innan man kan bli avskild till tjänst som missionär är det vanligt att man först har en yrkesutbildning och någon erfarenhet av arbete utomlands. Både Equmeniakyrkan och Equmenia erbjuder möjligheter till volontärsarbete eller praktik under en kortare tid. Kunskaper i det aktuella landets språk och kultur är nödvändigt.

Utbildning till missionär utformas individuellt och kan ske i samarbete med olika aktörer.

Equmenia skickar volontärer för tjänst i någon systerkyrka/samarbetsorganisation under 6–8 månader med en inledande kurs på några veckor. Kontakta Equmenias internationella koordinator för mer information. Möjlighet till en kortare tids praktikantarbete ges också via Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Apg 29 är en lärjungaskola som från svenskt håll arrangeras av Equmenia, Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola. Kurserna är terminslånga och hålls i olika delar av världen med ungefär hälften av deltagarna från Sverige och hälften från andra länder. I förlängningen pågår från hösten 2016 ett pilotprojekt för en missionärsutbildning – MiC – enligt ett liknande koncept.

Ekumeniska kortkurser ges även i Svenska Missionsrådets regi för blivande missionsarbetare, samt som fortbildningstillfällen för hemmavarande missionsarbetare.