Att bli pastor

Den som vill bli pastor i Equmeniakyrkan ska normalt läsa teologi i fyra år vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS), som är en del av Enskilda högskolan, Stockholm (EHS).

Innan studierna rekommenderas ett år på en bibellinje eller motsvarande. Som regel krävs också ett års arbete i församlingstjänst, till exempel som ungdomsledare.

Antagningsnämnden har möjlighet att i speciella fall besluta om särskild studiegång. Det kan gälla personer som har svårt att läsa i fyra år pga ålder, familj, tidigare yrkesutbildning etc. Långvarigt församlingsengagemang i en församling tillhörande Equmeniakyrkan, livserfarenhet och mångårig yrkeserfarenhet kan efter särskild prövning ersätta bibellinje och församlingsanställning, samt ge en något förkortad utbildning.

Det antagningsnämnden tittar särskilt på hos den som ansöker om att bli pastorskandidat är bland annat hur den sökandes tro ser ut och hur tron är integrerad i personligheten, samarbetsförmåga, ledaregenskaper, förmåga till självständigt tänkande, upplevelsen av kallelse, erfarenhet av församlingsliv och av Equmeniakyrkan på nationellt och regionalt plan, kännedom om en pastors arbete och om Equmeniakyrkans konstitution etc.

Pastor i ett annat samfund?
Om du är ordinerad eller motsvarande i ett annat samfund i Sverige eller utomlands men upplever att du istället fullt ut vill tillhöra Equmeniakyrkan och dess pastorskår är du välkommen att ansöka om att få bli mottagen som pastor från annat samfund.

Ansök om att bli pastorskandidat

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett. Den består av ett antal frågor och en uppmaning att lämna namn och adress på 4-6 referenspersoner. Till denna blankett skall du också foga en bilaga med din egen livsberättelse. Blanketten kan beställas hos Equmeniakyrkan, Antagningsnämnden, Box 14038, 167 14 Bromma.  Tfn 08-580 031 76. E-post: antagningsnamnden@equmeniakyrkan.se.

Den sökande kallas till Equmeniakyrkans kansli där tre olika personer gör intervjuer. Dessutom skall den sökande ha ett personligt samtal med en regional kyrkoledare före antagningen.

De flesta ansöker om att bli pastorskandidat innan de börjar sina teologistudier, och det är också vad som rekommenderas, men andra väljer att först läsa något år.

Din ansökan behandlas av Antagningsnämnden.

Efter ansökningsprocessen att bli pastorskandidat får du ett besked från antagningsnämnden.

Sök THS

När du blivit antagen som pastorskandidat måste du också ansöka till THS, vilket görs via antagning.se. THS är en del av Enskilda högskolan, Stockholm. THS primära uppgift är att utbilda pastorer för Equmeniakyrkan. Har du behörighet att läsa teologi på THS blir du därför antagen. Behörigheten som krävs är den vanliga grundläggande behörigheten som krävs för högskolestudier.

Att läsa annan teologisk utbildning

Utbildningen på THS är unik och formad för blivande pastorer i Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har inget pastoralinstitut som Svenska kyrkan, utan den pastorala formationen sker parallellt med de akademiska studierna under alla fyra åren. Även när det gäller de poänggivande kurserna finns det mycket på THS som du inte kan få på en annan högskola. Det gäller framför allt kurserna i praktisk teologi, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och speciella kurser om Equmeniakyrkan.

Om du påbörjat en religionsvetenskaplig eller teologisk utbildning någon annanstans än på THS försöker vi hitta en lösning där du inte behöver läsa om allting. Men har du för avsikt att börja läsa till pastor i Equmeniakyrkan är utbildningen på THS viktig. Förutom själva utbildningens karaktär är studietiden också ett unikt tillfälle att också bygga ett kontaktnät med andra pastorer.