Jag är pastor i annat samfund

Om du är pastor i ett annat samfund och vill göra några år som pastor i en församling i Equmeniakyrkan för att sedan gå tillbaka till ditt gamla samfund kan du bli tillfälligt utlånad till Equmeniakyrkan.

Ta kontakt med ditt eget samfund och med en regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan så kan de förklara mer om hur det brukar gå till.

Om du är ordinerad pastor i ett samfund utomlands som Equmeniakyrkan har en relation till kan du bli associerad pastor i Equmeniakyrkan. Ta kontakt med Församlings- och medarbetarrådet i Equmeniakyrkan så kan de förklara mer.

Om du är ordinerad eller motsvarande i ett annat samfund i Sverige eller utomlands men upplever att du istället fullt ut vill tillhöra Equmeniakyrkan och dess pastorskår är du välkommen att ansöka om att få bli mottagen som pastor från annat samfund.

I det senare fallet ska en särskild ansökningsblankett fyllas i och skickas till Equmeniakyrkans antagningsnämnd. Blanketten består av ett antal frågor och en uppmaning att lämna namn och adress på 4-6 referenspersoner. Till denna blankett skall det också fogas en bilaga med den egna livsberättelsen. Den sökande kallas sedan till Equmeniakyrkans kansli där tre olika personer gör intervjuer.

Blanketten kan beställas hos
Equmeniakyrkan
Antagningsnämnden
Box 14038
167 14 Bromma

Telefon: 08-580 031 76
E-post: info@equmeniakyrkan.se.

Om antagningsnämnden säger ja tar den beslut om de kompletterande studiernas omfattning. Det går inte att i förväg säga hur omfattande studierna blir, utan det beror på flera faktorer, som tidigare studier, livserfarenhet, erfarenhet av svenskt frikyrkoliv i allmänhet och Equmeniakyrkan i synnerhet, ålder, personlig lämplighet etcetera.

Det är antagningsnämnden som beslutar om de kompletterande studierna. Själva förslaget att motta personen i Equmeniakyrkans pastorskår skickar antagningsnämnden vidare till kyrkostyrelsen som i sin tur skickar förslaget vidare till kyrkokonferensen där beslutet tas. Själva mottagandet sker i kyrkokonferensens ordinationsgudstjänst, precis efter att de nya pastorerna ordinerats och fortfarande står kvar vid knäfallet.

Vigselbehörigheten ges efter en kurs på THS eller efter ett ingående samtal med en handläggare på Equmeniakyrkans kansli.