Det började med John Ongman!

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 maj, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Vi har vant oss vid tanken att det var tre samfund som 1905 började den gemenskap som mynnade ut i en ny kyrka för ett år sedan. Men inför Gemensam Framtids första kyrkokonferens denna vecka vill jag hävda att det var mer än tre samfund. Svenska Baptistsamfundet rymde nämligen vid den tiden mycket mer än vad det gör idag.

Man brukar säga att Frikyrkomötet i Stockholm 1905 var startpunkten för GF. Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionsförbundet anordnade för första gången en gemensam konferens för att dryfta gemensamma frågor. Konferensen hölls i den största av de tre samfundens kyrkolokaler i Stockholm, nämligen gamla Immanuelskyrkan.

Förutom de mer interna överläggningarna hölls på torsdagskvällen också offentliga möten i alla de tre samfundens kyrkor i Stockholm. Tre talare annonserades i alla möten, en från varje samfund. Eftersom Immanuelskyrkan var störst och eftersom konferensen hölls där så nämndes mötet i den kyrkan först i den långa raden av möten. Man kan säga att det på ett sätt var det viktigaste offentliga mötet i konferensen. Vem var då den första och viktigaste av de tre talarna i detta det första och viktigaste mötet? Jo, det var baptistpastorn John Ongman!

John Ongman var ledare för den relativt nybildade Örebro missionsförening, denna förening som efter Ongmans död valde att gå en egen väg och bli ett eget samfund, Örebromissionen. Men det var först på 1930-talet. Den fortsatta historien med ÖM var att man långt senare gick samman med två andra, mindre samfund och bildade Evangeliska Frikyrkan, EFK.

När Gemensam Framtids historia började 1905 var alltså ÖM, eller EFK om man så vill, en del av Baptistsamfundet. Och John Ongman lyssnade man gärna till.

Men Baptistsamfundet rymde ännu ett samfund, nämligen Pingströrelsen. År 1905 studerade fortfarande Lewi Pethrus till baptistpastor på Betelseminariet, pingstväckelsen på Azusa Street i Los Angeles hade ännu inte börjat och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm hade ännu inte bildats. Än mindre uteslutits ur Baptistsamfundets Stockholmsdistrikt. Det skedde först 1913 – åtta år efter konferensen i Immanuelskyrkan 1905.

Gemensam Framtids tidigaste historia är alltså en historia som inte bara berör dagens Baptistsamfund, Metodistkyrka och Missionskyrka, utan det är en historia som vi har gemensam med Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen. Frikyrkomötet 1905 är också en del av EFKs historia och Pingströrelsens historia.

Vad får det här för konsekvenser?

En konsekvens är att bildandet av Gemensam Framtid aldrig kan vara ett slutmål. Vi måste tänka större och längre. GF är ett provisorium i väntan på en rikare och djupare gemenskap, i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet.

De andra klassiska ”frikyrkorna” i Sverige är GFs systrar. GF blir nu det största av dessa samfund, en ovan tanke för många av oss. Min förhoppning är att GF kan vara en omtänksam och kärleksfull storasyster, en storasyster som alltid tänker in de andra i familjen. Som stöttar och värnar, men som också intresserat lyssnar och lär eftersom hon vet att småsystrarna i en hel del frågor är klokare och mer framgångsrika än henne själv.

Vad betyder det här för THS och pastorsutbildningen? Jag vill återkomma till det i ett andra blogginlägg på temat. Låt mig bara få antyda att min förhoppning är ett djupare samarbete med de andra fria högskolorna. Pastorsutbildningen inom GF äger rum på THS. Men en av åtta terminer kan pastorskandidaterna byta ut mot en termin t ex i USA eller på Filippinerna eller Burma. Skulle man som ett alternativ kunna erbjuda den som så vill att byta ut en termin på THS mot en termin på t ex Örebro missionsskola? Och skulle de blivande pastorerna i Örebro kunna läsa en termin på THS om de vill?

Det var ju i alla fall John Ongman som predikade i Immanuelskyrkan på den första frikyrkokonferensen!