En hederlig och relevant utbildning

Observera

Denna text publicerades första gången den 3 april, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från Rikard Roitto, gästbloggare.

THS är en högskola, och högskoleutbildning i Sverige ska vara både konfessionsneutral och yrkesrelevant, enligt påbud från Högskoleverket. Med ”konfessionsneutral” menas att man inte ska behöva tillhöra någon särskild religion eller något speciellt samfund för att kunna delta i utbildningen. Med ”yrkesrelevant” menas att utbildningens innehåll ska ge kunskaper som leder till kompetens att utföra ett yrke. I de flesta utbildningar är detta inget större problem, men när det gäller teologi, där de flesta studenter hade tänkt använda kunskaperna just till att jobba med något konfessionellt, som pastor eller präst, kan det lätt uppstå vissa spänningar mellan dessa båda mål. Detta är något som jag som lärare i Nya testamentet på THS måste tänka igenom i min undervisning för blivande pastorer och präster.

Tack och lov har forskningsklimatet i Sverige förändrats, så att ”konfessionsneutral” inte längre betyder ”objektiv” och ”värdeneutral”. Alla forskare (i alla fall inom humaniora) är medvetna om att det inte finns något sätt att tolka texter som ger objektiva resultat. Beroende på tolkningsmetod kommer olika tolkningar ur samma text. Som man ropar får man svar. En forskare som tolkar texter ska dock vara ”intellektuellt hederlig”, det vill säga kunna argumentera för en viss förståelse av det han eller hon tolkar på ett sådant sätt att även den som inte tillhör en viss kyrka eller ideologi ska kunna förstå och utvärdera argumenten.  I ett sådant forskningsklimat finns det utrymme för att föra en diskussion i klassrummen på THS om olika tolkningsperspektiv och låta de olika tolkningsperspektiven utmana varandra.

Eftersom jag är både forskare och pastor vill jag väldigt gärna att undervisningen i Nya testamentet ska klara av att hantera spänningen mellan konfessionsneutral och yrkesrelevant på bästa möjliga sätt. När jag undervisar blivande pastorer och präster är min strävan alltid att vara både ock. Jag vill ge studenterna en bild av Nya testamentet i sin egen rätt utifrån all den forskning som gjorts under de senaste två århundradena och argumenten för en viss tolkning ska gå att diskutera. Samtidigt strävar jag efter att det som jag lär ut ska vara användbart för blivande pastorer och präster i deras yrkesliv. De ska ju predika ordet och använda bibeltexterna som inspiration i alla möjliga aspekter av församlingsarbetet.

Med tiden har jag faktiskt kommit fram till att spänningsfältet mellan konfessionsneutral och yrkesrelevant gör utbildningen bättre. När till exempel historievetenskapliga tolkningsperspektiv får möta pastorala tolkningsperspektiv får de nytestamentliga texterna ny förmåga att utmana blivande pastorers och prästers praktisk-teologiska reflektion. När jag som lärare inte påtvingar mina studenter en viss konfessionell tolkning av texterna, finns det större utrymme för blivande pastorer och präster från olika traditioner att rymmas i samma klassrum. Min förhoppning är att det ska leda till en ökad förståelse mellan olika sätt att vara kyrka. Dessutom får studenten den integritet som behövs för att bli en självständigt tänkande teolog. Detta gör pastorer och präster redo inför ett yrkesliv där en av deras främsta uppgifter kommer att vara att stå i centrum av den lokala församlingens samtal om hur bibeltexterna kan tolkas och hur församlingens liv ska utformas.

 

Rikard Roitto är pastor i Svenska Missionskyrkan och sedan något år lektor i Exegetisk teologi på THS. Han har haft församlingstjänster i Karlshamn med omnejd och Linköping. Numera bor han i Linköping där han också disputerat vid universitetet.