Ingen ordination 2013

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 januari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Kyrkostyrelsen i Gemensam Framtid beslutade för en tid sedan att ordinationen för diakoner och pastorer ska förskjutas ett år. Det innebär att ordinationen kommer att ske cirka ett år efter att studierna beräknas vara klara. Vidare innebär det att ingen kommer att ordineras i kyrkokonferensen år 2013.

Jag tycker det här är ett bra beslut. Frågan har diskuterats i ganska många år, och både Antagningsnämnden och gamla Församlingsrådet i Svenska Missionskyrkan har varit eniga i att föreslå denna förändring.

Samtidigt kommer det här ganska överraskande för de flesta församlingsmedlemmar, och därför kan det vara på sin plats att motivera beslutet. Eftersom jag inte var med på kyrkostyrelsens sammanträde vet jag inte ledamöternas motiv, men jag anar att det är de motiv som finns i den rapport som behandlades i samma sammanträde. Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp med personer från alla de tre bildarsamfunden.

Den viktigaste orsaken till att senarelägga ordinationen är att övergången mellan studier och tjänst ska bli mjukare. Efter avslutade utbildningar i många andra yrken går man in i arbetslag där man får hjälp att komma in i arbetsuppgifterna. Men som pastor (och ibland som diakon) går man ofta direkt från skolsalen till att som ensam föreståndare leda en hel församling (eller till och med flera församlingar) – och det utan några arbetskollegor. Vi tänker oss ett övergångsår där man kan få mer förståelse för att man är nybörjare, och mer stöd från olika håll. Grunden i förslaget är alltså en omsorg om de nya medarbetarna, och därmed också om församlingarna.

Vi vill att de som ordineras ska ha en tjänst klar. Inte minst för diakonerna har detta varit svårt, men även för en del pastorer. Nu får man ett år till på sig att försöka hitta en tjänst. Förhoppningen är också att den anställande församlingen ska bli mer delaktig i formandet av sin diakon eller pastor, och att ordinationen ska bli en andlig fest för de mottagande församlingarna i långt större utsträckning än vad som nu är fallet.

Ett motiv är också att beslutet ger möjlighet till ytterligare prövning av kallelse och lämplighet. Numera börjar nästan alla med en inledande provanställning. Vi tycker att denna ska ligga före ordinationen. Samtidigt är det givetvis så att den viktigaste prövningen ligger långt före en anställning, och ska göra det även i fortsättningen.

I Missionskyrkan har av tradition kyrkokonferens och ordination legat efter skolavslutningarna i juni. Men för några år sedan ändrades detta så att konferensen ligger på Kristi himmelfärdshelgen. Det innebär att varken diakoner eller pastorer är färdiga med sin skolgång när de ordineras. För pastorerna kan en försenad examensuppsats medföra att man inte har klart sin kandidatexamen i teologi och kanske har mer än 30 högskolepoäng kvar (alltså mer än en termins studier). Så gott som varje år har någon eller några pastorer gått ut i tjänst utan att ha klart sina studier. Detta är förstås helt oacceptabelt. Genom den beslutade omläggningen måste alla eventuella studierester vara helt klara i god tid på våren före ordinationen.

Målsättningen är att diakonerna och pastorerna ska få en tjänst som de kan påbörja hösten efter att de läst färdigt, precis som nu. Det är alltså en verklig tjänst som de sedan behåller efter ordinationen. De ska inte behöva flytta två gånger. Men om man inte får någon tjänst klar ens under första året efter avslutade studier ska man ändå kunna bli ordinerad. Detta tog Gemensam Framtid beslut om redan vid bildarmötet i juni, och det är ett klokt beslut som redan har gällt för diakonerna i många år.

Flera andra samfund har redan en ordning som liknar denna. Svenska Alliansmissionen är ett sådant samfund, och i Metodistkyrkan har det tidigare gått två år mellan färdiga studier och ordination. Även i Evangelical Covenant Church i USA (SMKs systerkyrka) får man vänta två år på ordinationen. I Svenska kyrkan blir man visserligen prästvigd efter studiernas slut, men man får då en stiftsadjunktstjänst under ett år innan man får söka en vanlig församlingstjänst.

Det beslut som kyrkostyrelsen tagit måste så småningom leda till en hel del nya beslut för att den nya ordningen ska bli bättre än den gamla. I min blogg nästa vecka vill jag ta upp några av dessa följdbeslut. Då kommer jag också att trycka på hur viktigt det är att övergången genomförs fullt ut, och hur viktigt det är att detta övergångsår planeras i god tid innan det första gången ska genomföras läsåret 2013/14.

Har du förslag, synpunkter eller frågor i detta ärende får du gärna höra av dig under veckan.