Nyutbildade medarbetare får extra stöd

Observera

Denna text publicerades första gången den 22 oktober, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHösten 2014 sjösätter Equmeniakyrkan det så kallade Vägledningsåret, som innbär ett extra stöd till de nyutbildade pastorerna och diakonerna och därmed också till de församlingar som anställer nyutbildade medarbetare. En broschyr om detta fanns att tillgå på Kyrkokonferensen i Karlstad i somras, och nu har texten ytterligare reviderats och kommer att tryckas upp.

Den 9 och 10 oktober mötte femton pastorskandidater i sista årskursen de regionala kyrkoledarna, och blev då rekommenderade att söka vissa, utvalda församlingstjänster. På motsvarande sätt blir det längre fram i vinter ett möte med diakonkandidaterna i sista årskursen. Dessa blivande medarbetare blir alltså de första som går Vägledningsåret läsåret 2014/15.

Här följer broschyrtexten om Vägledningsåret.

Vägledningsåret – Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan inför ett vägledningsår för diakoner och pastorer som avslutat sin utbildning men ännu inte är ordinerade. Det första vägledningsåret börjar hösten 2014.

Ordination i Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan bildades i juni 2011 och en av kyrkans gemensamma uppgifter är att utbilda och ordinera diakoner och pastorer för tjänst.

Om den särskilda tjänsten sägs i Teologisk grund för Equmeniakyrkan:

Kvinnor och män ordineras till diakoner och pastorer efter beslut i kyrkokonferensen. Diakon och pastor utgör två delar av den ordinerade tjänsten med olika inriktning och uppdrag. Den ordinerade tjänsten hör till kyrkan och tar sig uttryck i aktiv tjänst i församling genom diakonala eller pastorala uppdrag men behöver inte vara av anställningskaraktär.

Ordinationen innebär bekräftelse på Guds och människors kallelse samt ger behörighet till tjänst i församlingarna. Vid ordinationen bekräftar diakoner och pastorer sin tro på Jesus Kristus, sin vilja att följa Equmeniakyrkans gemensamma ordningar och att arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. Genom installation mottar den lokala församlingen diakon och pastor.

Tidpunkt för ordination

Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan har haft olika ordningar för ordination. Sedan ett tiotal år har ett gemensamt samtal förts om att skapa en ny ordning där ordinationen inte sker redan på våren det läsår studierna förväntas vara avklarade. När Equmeniakyrkans kyrkokonferens förläggs till Kristi himmelfärdshelgen är i stort sett ingen av de studerande som läser sista året färdig med sina studier.

I flera andra kyrkor finns ordningar som på ett särskilt sätt markerar det första året i tjänst. Samma sak gäller andra yrkesgrupper än diakon och pastor.

Kyrkostyrelsen har beslutat om en ordning, att börja tillämpas under 2014, där diakon- och pastorskandidater ordineras först efter avslutad utbildning, vilket innebär knappt ett år efter sista läsårets avslutning. Motiv för detta är bland annat:

• Att skapa en mjukare övergång mellan studier och tjänst
• Att möjligheterna att hitta tjänst före ordinationen ökar
• Att studierna hinner avslutas innan ordination
• Att den som så behöver ges större möjlighet att lära känna Equmeniakyrkan
• Att församlingarna tydligare involveras i det sista året före ordinationen
• Att ge möjlighet till ytterligare prövning av kallelse och lämplighet

Förbönsakt i kyrkokonferens och församling

Diakon- och pastorskandidaterna deltar i en förbönsakt i kyrkokonferensen det året då studierna avslutas. I förbönsakten anges att diakon- och pastorskandidaterna under sin tjänstgöring året före ordination benämns diakon respektive pastor.

På motsvarande sätt välkomnas diakonerna/pastorerna i den församling där de tjänstgör under året före ordination. En ordning utarbetas för denna förbönsakt som inte ska förväxlas med den installation som genomförs efter ordinationen. Förbönsakten leds av företrädare för den lokala församlingen.

Tjänst i kyrka och församling

På hösten under sista läsåret inleds arbetet med att söka tjänster. Diakon- och pastorskandidater söker själva lediga tjänster samtidigt som de erhåller råd och stöd från ansvariga handläggare och regionala kyrkoledare. Det finns ingen anledning att diakoner och pastorer under vägledningsåret har lägre lön än diakoner och pastorer tidigare haft under sitt första år som ordinerade. De är lika välutbildade och får dessutom ett större stöd som också kommer församlingen till godo.

Vägledningsåret

Året efter avslutade studier och före ordination kallas Vägledningsåret. De diakoner och pastorer som fått församlingstjänst arbetar med särskild utsedd handledare/mentor. De icke ordinerade pastorerna har inte vigselbehörighet.
Antagningsnämnden i Equmeniakyrkan håller löpande kontakt med deltagarna i vägledningsåret.

Deltagarna kallas till en gemensam samling under vägledningsårets första termin. I början av vägledningsårets andra termin genomförs en retreat. Både den gemensamma samlingen och retreaten bekostas av deltagarna och Equmeniakyrkan. I april månad deltar de som har församlingstjänst eller motsvarande i kursen ”Första året i tjänst”, som finansieras av Equmeniakyrkan. Övriga inbjuds att delta på egen bekostnad.

Handläggare för medarbetarrekrytering besöker deltagarna som har församlingstjänst eller motsvarande två gånger under hösten och en gång under våren på Equmeniakyrkans bekostnad.

Under vägledningsåret deltar diakon/pastor som har församlingstjänst eller motsvarande i enskild handledning som finansieras av arbetsgivaren.

Handläggare för medarbetarrekrytering kan även erbjuda stöd när det gäller att finna lämpliga kontakter för mentorskap/handledning/andlig vägledning.

Målsättningen är att deltagarna i vägledningsåret fortsätter sina respektive tjänster efter ordinationen.

Tystnadslöfte och tystnadsrätt

Inför vägledningsåret avger diakon/pastor tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. Under vägledningsåret svarar antagningsnämnden för omsorg och tillsyn gällande diakon/pastor. Tystnadsrätt – d v s möjlighet att avstå från att vittna i domstol – ges pastorer vid ordination, varför pastor under vägledningsåret hänvisar till ordinerad pastor vid frågor om bikt eller annan situation som kan bedömas leda till att fråga om tystnadsrätt kan aktualiseras.

Klädsel

Under vägledningsåret kan diakon/pastor använda diakon- respektive pastorsklädsel.

Arbetsgruppen Vägledningsåret – Equmeniakyrkan
3 oktober 2013

Olle Alkholm
Rune W Dahlén
Alf Englund
Britta Hermansson
Marie Lindholm